Company Executive Board

Company Executive Board

1/- Ông:Huỳnh Kim Tùng - Tổng giám đốc.

2/- Ông: Trần Văn Ngà - Phó Tổng giám đốc phụ trách 03 nông trường.

3/- Ông: Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc.