Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty cổ phần Nhà máy đường La Ngà chúng tôi hiện tại đang mở rộng và có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí công việc sau:

Mô tả chi tiết công việc