Tuyển dụng

Tuyển dụng lao động

Công ty cổ phần mía đường La Ngà đang bước vào vụ sản xuất 2018 - 2019 cần tuyển 89 lao động để phục vụ Công tác sản xuất.  Khi làm việc tại Công t

Tuyển dụng

Công ty cổ phần Nhà máy đường La Ngà chúng tôi hiện tại đang mở rộng và có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí công việc sau:

Mô tả chi tiết công việc