Giấy xác nhận Tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018