Phân hữu cơ vi sinh La Ngà

  • Nguyên liệu : Bã bùn, tro lò sau sản xuất đường và than bùn đảm bảo chất lượng tốt , hổn hợp vi sinh vật lên men, vi lượng, vi sinh vật hữu ích, Acid Humic.

Phân hữu cơ vi sinh La Ngà 

TT

Chỉ tiêu chất lượng

ĐVT

Mức chất  lượng

1

Khối lượng đóng bao

Kg

40 ± 0.4

2

Hàm lượng hữu cơ

%

≥ 15

3

Hàm lượng Acid Humic

%

≥ 2.5

4

Tổng các vi lượng

%

≤ 0.02

5

Vi sinh vật sống có ích

CFU/g

≤ 1.106

6

Độ ẩm

%

≤ 30

7

Hàm lượng N2

%

≥ 0.5

8

Hàm lượng P2O5 hữu hiệu

%

≥ 2

9

Hàm lượng K2O

%

≥ 0.5