Phân hữu cơ vi sinh La ngà 4

  • Nguyên liệu : Bã bùn, tro lò sau sản xuất đường và than bùn đảm bảo chất lượng tốt , hổn hợp vi sinh vật lên men, vi lượng, vi sinh vật hữu ích, Acid Humic.

        

                                           Phân hữu cơ vi sinh La ngà 4

TT

Chỉ tiêu chất lượng

ĐVT

Mức chất  lượng

1

Khối lượng đóng bao

Kg

50 ± 0.5

2

Hàm lượng hữu cơ

%

≥ 15

3

Hàm lượng Acid Humic

%

≥ 2.5

4

Tổng các vi lượng

%

≤ 0.02

5

Vi sinh vật sống có ích

CFU/g

≤ 1.106

6

Độ ẩm

%

≤ 30

7

Hàm lượng N2

%

≥ 3

8

Hàm lượng P2O5 hữu hiệu

%

≥ 4

9

Hàm lượng K2O

%

≥ 4