Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tải tài liệu: Tại đây