Thông báo: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015