Thông báo trúng thầu thanh lý tài sản, phế liệu

Thông báo số: 809/TB/MĐLN-KHĐTKD V/v Trúng thầu thanh lý tài sản, phế liệu