Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 - năm 2015