Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017