Hoạt động sản xuất

Phòng trừ sâu bệnh hại cây mía

1. Sâu đục thân trên cây mía

Sâu đục thân cây mía có 2 loại là loại sâu đục thân chấm đen và sâu đục thân mình hồng.